ზაზა ლეჟავა

 

ზაზა ლეჟავა

 

განათლება:

1993 წ - გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი. დისერტაციის თემა ‘’ზემო იმერეთის პლატოს და მიმდებარე რაიონების კარსტი“.

1985-1989 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეომორფოლოგიის კათედრის ასპირანტი.

1974-1979 წ.წ.  -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

1993 წ - დღემდე თსუ-ის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი.

1983 – 1993 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერი.

1982 – 1983 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის უფროსი ლაბორანტი.

1979 – 1982 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ლაბორანტი.

 

ექსპედიციები:

1979 წლიდან დღემდე - გუმიშხა-ფსირცხის, ზემო იმერეთის, ერწო-კუდაროს, რაჭის, სათაფლია-წყალტუბოს, ოდიშის, მიგარიას და სხვა კირქვული მასივების შემსწავლელი კარსტულ-სპელეოლოგიური და სვანეთის, კახეთის და თრიალეთის ქედის თანამედროვე გეომორფოლოგიური პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო ექსპედიციების მონაწილე და ხელმძღვანელი.

 

სამეცნიერო გრანტები:

2006 – 2009 წ.წ. - წყალტუბოს (ყუმისთავის) მღვიმური სისტემისა და მიმდებარე სპელეოობიექტების კვლევა და მათი გამოყენების პერსპექტივები. (ძირითადი შემსრულებელი). საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

1988–1991 წ.წ. - ქალაქ ჭიათურის და მიმდებარე სოფლების წყალმომარაგებაში ჩართული კარსტული წყაროების ამღვრევა-გაბინძურების მიზეზების დადგენა და მათგან დაცვის რეკომენდაციების შემუშავება. (ძირითადი შემსრულებელი). საწარმოო გაერთიანება ‘’ჭიათურმარგანეცის’’ და საჩხერის ბამბის სართავი ფაბრიკის სახელშეკრულებო თემა.

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:

2014О новом виде денудационно-тектонических форм рельефа - "карстовых калдерах" (Грузия, Имеретия). Ш международная научно-практическая конференция , "страт. реш. информ. разв. Зкономики, обшества и бизнеса. тезиси докладов, 12-14 фев. , Украина, Г. Ровно.

2014. Итоги карсто-гидрологических исследований и оценка геоэкологического состояния Чиатурского структурного плато: Когнитивные Аспекты. Материалы пятой международной научно-практической конференции, 7-8 Апреля, Россия, Г. Ростов-на-Дону.

1993. Protection and Use of Karst Water Resources (Karst Zone of Georgia as an Example). International Symposium on water resources in karst  with special emphasis in arid and semi arid zones, Islamic Republic of Iran, Shiraz, October.

1991. The sources of terrigeous material and sepimentation regularities in Karst caves of west Georgia(The Great Caucasus). – ΧΙΙΙ Inqua congress,Institute of Geology, Chinese Akademy of Sciences, China.

1990. Антропогенные причины активизации процессов экзоморфогенеза на территории Грузии. _Мат. К IX сьезду Геогр. Обшества СССР, Ленинград

1978. ახალი ათონის მღვიმური კომპლექსის მორფოლოგიისათვის. - სტუდენტთა მე-40 სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი.

1977. თეთრი მღვიმის შესწავლისათვის. - სტუდენტთა VΙΙ სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია, სოხუმი.

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

1 მონოგრაფია, 45 სამეცნიერო და სამეცნიერო- პოპულარული სტატია, მათ შორის 10-მდე საერთაშორისო  სიმპოზიუმებისა და კონფერენციების მასალებში.

 

პროფესიონალურ ორგანიზაციებში მონაწილეობა:

საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოების წევრი.

საქართველოს ეროვნული სპელეოლოგიური საზოგადოების წევრი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

zazalezhava@gmail.com