გულიზა ლიპარტელიანი

 

 

განათლება:

1979 წ. -  საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა თემაზე ,,საქართველოს აღმოსავლეთ- ეკონომიკური რაიონის (კახეთის) რეგიონული კარტოგრაფირება სოფლის მეურნეობის მიზნებისთვის“– უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის  კიევის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, დიპლომი гф N000677

1964-1968 - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტის სახ.გეოგრაფიის ინსტიტუტის ასპირანტი, ეკონომიკური გეოგრაფიის სპეციალობა
1962 წ. - უმაღლესი, თბილისის სახ. უნივერსიტეტი, გეოგრაფია–გეოლოგიის  ფაკულტეტი, ფიზიკური გეოგრაფიის სპეციალობა, დიპლომი п N687524


სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან გეოგრაფიის ინსტიტუტის კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
2010 წლიდან დღემდე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი
2011-2014 სტუ  სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის დეპარტამენტის  მოწვეული პროფესორი
2006–2014 თსუ-ს მოწვეული პროფესორი

1980–2006  თსუ  კარტოგრაფია–გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის კათედრის დოცენტი

1980–2002  საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის კარტოგრაფიის სექტორის გამგე

1968–1980   თსუ კარტოგრაფია–გეოდეზიის კათედრის ასისტენტი

1962–1964  საქართველოს სსრ  მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის კარტოგრაფიის განყოფილება, მხაზველი–კარტოგრაფი

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

ავტორია 105 სამეცნიერო ნაშრომისა. მათ შორის:

1. საქართველოს სსრ ატლასი.  რუკები:  ადამიანის დღეგრძელობა, რადიო, ტელეხედვა. თბილისი–მოსკოვი, 1964, გვერდები: 171, 236, 237-238.
2. საქართველოს სსრ შიდარესპუბლიკური რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების კარტოგრაფიული უზრუნველყოფის პროგრამა. სმედსი, თბ., 1981, 36 გვ. სახ. რეგისტრაციის №80059267.
3. საქართველოს სსრ შიდარესპუბლიკურ რეგიონებში მრეწველობის განვითარების კარტოგრაფირების მეცნიერული საფუძვლები და მეთოდიკა. სმედსი. თბ., 1982, 22 გვ. სახ. რეგისტრაციის №02827053037.
4. საქართველოს რეგიონების მრეწველობის ატლასი. სმედსი, თბ., 1982, ადმინისტრაციული რაიონების 70 რუკა, მასშტაბი 1:400 000, 72 გვ. სახ. რეგისტრაციის №02827053037.
5. Картографическое обеспечение  региональных программ  развития промышленности. В сб.,,Картографическое обеспечение региональных народнохозяйственных программ.Вып.2, Иркутск, 1983,соавторы Моуравидзе Д.Н, Миндиашвили Г.с.33-35.
6. К вопросу о картографическом обеспечении планов экономического и социального развития горных регионов. Доклады Закавказской научной конференции. Ереван, 1985,соавтор Моуравидзе Д.Н, с.173-175.
7. Использование карт в предплановых региональных исследованиях. ,,География и природные ресурсы“,№4, Новосибирск, 1987, с.139-142. СоавторыМоуравидзе Д.Н, Миндиашвили Г.
8. საქართველოს ადმინისტრაციული რაიონების: სიღნაღის, ახალციხის, სენაკის, ბორჯომის, დუშეთის სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების გეგმების დანართი რუკათა სერიები. სმედსი, 1994-1996 წწ. 
9. Prezentation des atlas regions de la Georgie. ,,La Geographie en Georgie. Paris, OPSTOM, 1998, s.151-154.
10. რუკა–ბუკლეტები (ქართულ–ინგლ.): ქართული ჩაი -  ,,საქჩაისუბტროპიკი“, 1993, ქართული ღვინო -  GTZ, 2000.
11. ამიერკავკასიის რეგიონის ბუნებრივი რესურსების რუკა, მასშტაბი 1:1 000 000. ევროგაერთიანების საინვესტიციო ცენტრის   დაკვეთა. 1996.
12. საქართველოს მაღალმთიანი და საზღვრისპირა რაიონების სასკოლო დაწესებულებების ატლასი, 26 რუკა, 1:200 000. მსოფლიო ბანკის გრანტი. 1998.
13. საქართველოს „წითელი წიგნის“ცხოველები. კედლის სასწავლო რუკა 1:600 000, თბ., 2004. მსოფლიო ბანკის გრანტი.
14. სოციალური და ეკონომიკური კარტოგრაფია. სახელმძღვანელო  უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის, დამტკიცებული განათლების სამინისტროს მიერ.   2004, 105 გვ. თანაავტორი დ. ლიპარტელიანი.   
15. კარტოგრაფიის მეცნიერული და პრაქტიკული სუვერენიტეტის შესახებ. „კავკასიის  გეოგრაფიული ჟურნალი“, 7–8, 2007, გვ. 25–30.
16. მსოფლიოს დიდი ატლასი (მილენიუმ ჰაუსის გამოცემა). „პალიტრა L“,2008, 2010,  2012, 2013, 2014, 175 გვ. ქართული გამოცემის რედაქტორი–კარტოგრაფი.
17. გეოგრაფიული კარტოგრაფიის ტერმინოლოგიური ცნობარი. თბ., 2012, 249 გვ. თანაავტორი დ. ლიპარტელიანი.  
18. საქართველოს ეროვნული ატლასი.  რუკები: სასარგებლო წიაღისეული, წითელ ნუსხაში შეტანილი მცენარეები, ენერგეტიკული მრეწველობა, მრეწველობა, კვების მრეწველობა, მევენახეობა-მეღვინეობა. ს/ს ,,კარტოგრაფია“, თბ., 2012, გვერდები: 122, 124, 132, 134, 135, 139.
19. საქართველოს გეოგრაფიული ატლასი. ატლასის კონცეფციის, ტექსტის და 17 რუკის ავტორი. რუკები: სასარგებლო წიაღისეული, საქალაქო და სასოფლო დასახლებები,
20. გაუკაცრიელებული სოფლები, ეთნიკური უმცირესობები, გერმანული დასახლებები, მევენახეობა, ელექტროენერგეტიკა, ტრანსპორტი და ეკონომიკური კავშირები, ზოგადი განათლება, კურორტები, ბანკები. თანაავტორები: ა.ირემაშვილი, რ.კუმლაძე, ნ.სოლოღაშვილი, მ.ქურთუბაძე. გამომცემლობა ,,პალიტრა L“, თბილისი, 2018.
21. The Geographic Reference Atlas of Georgia: Basic Principles. G.Liparteliani, M. Kurtubadze,  N. Sologhashvili, T. Chichinadze R. Kumladze, L. Tielidze, A. Iremashvili, N. Geslaidze, I. Kveladze. Earth Sciences 2017 6 (5-1), 56-61
22. National Atlas of Georgia. Cartography Editor end 7 Geographical map authorFranz Steiner Verlag, Stuttgart. 2018, 148 გვ.

 

პროფესიულ ორგანიზაციებში მონაწილეობა:

საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების სამეცნიერო საბჭოს წევრი.

საქართველოს კარტოგრაფთა ასოციაციის სამეცნიერო საბჭოს წევრი.

კვლევითი ინტერესების სფერო:

თემატური კარტოგრაფია, ატლასური კარტოგრაფია.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელეფონი: 595 15 00 35
gulikolipa@yahoo.com

1.       საქართველოს სსრ ატლასი.  რუკები:  ადამიანის დღეგრძელობა, რადიო, ტელეხედვა. თბილისი–მოსკოვი, 1964, გვერდები: 171, 236, 237-238.

2.      საქართველოს სსრ შიდარესპუბლიკური რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების კარტოგრაფიული უზრუნველყოფის პროგრამა. სმედსი, თბ., 1981, 36 გვ. სახ. რეგისტრაციის №80059267.

3.      საქართველოს სსრ შიდარესპუბლიკურ რეგიონებში მრეწველობის განვითარების კარტოგრაფირების მეცნიერული საფუძვლები და მეთოდიკა. სმედსი. თბ., 1982, 22 გვ. სახ. რეგისტრაციის №02827053037.

4.      საქართველოს რეგიონების მრეწველობის ატლასი. სმედსი, თბ., 1982, ადმინისტრაციული რაიონების 70 რუკა, მასშტაბი 1:400 000, 72 გვ. სახ. რეგისტრაციის №02827053037.

5.      Картографическое обеспечение  региональных программ  развития промышленности. В сб.,,Картографическое обеспечение региональных  народнохозяйственных программ.Вып.2, Иркутск, 1983,соавторы Моуравидзе Д.Н, Миндиашвили Г.с.33-35.

6.      К вопросу о картографическом обеспечении планов экономического и социального развития горных регионов. Доклады Закавказской научной конференции. Ереван, 1985,соавтор Моуравидзе Д.Н, с.173-175.

7.      Использование карт в предплановых региональных исследованиях. ,,География и природные ресурсы“,№4, Новосибирск, 1987, с.139-142. Соавторы Моуравидзе Д.Н, Миндиашвили Г.

8.      აქართველოს ადმინისტრაციული რაიონების: სიღნაღის, ახალციხის, სენაკის, ბორჯომის, დუშეთის სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების გეგმების დანართი რუკათა სერიები. სმედსი, 1994-1996 წწ. 

9.      Prezentation des atlas regions de la Georgie. ,,La Geographie en Georgie. Paris, OPSTOM, 1998, s.151-154.

10.   რუკა–ბუკლეტები (ქართულ–ინგლ.): ქართული ჩაი -  ,,საქჩაისუბტროპიკი“, 1993, ქართული ღვინო -  GTZ, 2000.

11.  ამიერკავკასიის რეგიონის ბუნებრივი რესურსების რუკა, მასშტაბი 1:1 000 000. ევროგაერთიანების საინვესტიციო ცენტრის   დაკვეთა. 1996.

12.  საქართველოს მაღალმთიანი და საზღვრისპირა რაიონების სასკოლო დაწესებულებების ატლასი, 26 რუკა, 1:200 000. მსოფლიო ბანკის გრანტი. 1998.

13.  საქართველოს „წითელი წიგნის“ცხოველები. კედლის სასწავლო რუკა 1:600 000, თბ., 2004. მსოფლიო ბანკის გრანტი.

14.  სოციალური და ეკონომიკური კარტოგრაფია. სახელმძღვანელო  უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის, დამტკიცებული განათლების სამინისტროს მიერ.   2004, 105 გვ. თანაავტორი დ. ლიპარტელიანი.   

15.  კარტოგრაფიის მეცნიერული და პრაქტიკული სუვერენიტეტის შესახებ. „კავკასიის  გეოგრაფიული ჟურნალი“, 7–8, 2007, გვ. 25–30.

16.  მსოფლიოს დიდი ატლასი (მილენიუმ ჰაუსის გამოცემა). „პალიტრა L“,2008, 2010,  2012, 2013, 2014, 175 გვ. ქართული გამოცემის რედაქტორი–კარტოგრაფი.

17.  გეოგრაფიული კარტოგრაფიის ტერმინოლოგიური ცნობარი. თბ., 2012, 249 გვ. თანაავტორი დ. ლიპარტელიანი.  

18.  საქართველოს ეროვნული ატლასი.  რუკები: სასარგებლო წიაღისეული, წითელ ნუსხაში შეტანილი მცენარეები, ენერგეტიკული მრეწველობა, მრეწველობა, კვების მრეწველობა, მევენახეობა-მეღვინეობა. ს/ს ,,კარტოგრაფია“, თბ., 2012, გვერდები: 122, 124, 132, 134, 135, 139.

19.  საქართველოს გეოგრაფიული ატლასი. ატლასის კონცეფციის, ტექსტის და 17

რუკის ავტორი. რუკები: სასარგებლო წიაღისეული, საქალაქო და სასოფლო დასახლებები, გაუკაცრიელებული სოფლები, ეთნიკური უმცირესობები, გერმანული დასახლებები, მევენახეობა, ელექტროენერგეტიკა, ტრანსპორტი და ეკონომიკური კავშირები, ზოგადი განათლება, კურორტები, ბანკები.   თანაავტორები: ა.ირემაშვილი, რ.კუმლაძე, ნ.სოლოღაშვილი,            მ.ქურთუბაძე.    გამომცემლობა ,,პალიტრა L“, თბილისი, 2018.

20.  The Geographic Reference Atlas of Georgia: Basic Principles. G.Liparteliani,   M. Kurtubadze,  N. Sologhashvili, T.Chichinadze R. Kumladze, L. Tielidze, A.    Iremashvili,             

            N. Geslaidze, I. Kveladze. Earth Sciences 2017 6 (5-1), 56-61

     21.  National Atlas of Georgia. Cartography Editor end 7 Geographical map author.  Franz  

            Steiner Verlag, Stuttgart. 2018, 137 s.