გიორგი მელაძე

 განათლება:

1994 წ. - ეკონომიკის დოქტორი, სადისერტაციო თემა ,,თბილისის მოსახლეობის რეპროდუქციული ქცევის თავისებურებანი“.

1990-1991 წ.წ. - მოსკოვის მ.ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ხალხთმოსახლეობის კათედრა. მიენიჭა ეკონომისტ-დემოგრაფის კვალიფიცაცია.

1977-1982 წ.წ. - ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი.

 

სამუშაო და პედაგოგიური გამოცდილება:

2006 წლიდან დღემდე, ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, რეგიონული გეოგრაფიის და ლანდშაფტური დაგეგმარების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.

1992-2006 წ.წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური გამოკვლევების ინსტიტუტის განყოფილების გამგის მოადგილე.

1996-1997 წ.წ. - თბილისის ხელოვნების აკადემია. მიწვეული ლექტორი.

1989-1992 წ.წ. - საქართველოს საგეგმო კომიტეტის ეკონომიკის მართვის და დაგეგმვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერთანამშრომელი.

1993-1994 წ.წ. - არისტოტელეს სახელობის ქართულ-ბერძნული უნივერსიტეტი. მიწვეული ლექტორი.

1982-1989 წ.წ. - თბილისის სახელმწიფო ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის მეცნიერთანამშრომელი.

 

ექსპედიციები:

2012 წელი. სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი.

2011 წელი. თუშეთი.

 

სამეცნიერო  გრანტები:

2011 წ. - ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი.  ინდუსტრიულ ზონებში გარემოზე ზემოქმედების მონიტორინგის სისტემის ჩამოყალიბება. თანამდებობა/საქმიანობა: სოციალურ-ეკონიმიკური საკითხების ექსპერტი.

2011 წ. - ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის ოფისის საერთაშორისო პროექტი - ,,ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების ლანდშაფტური დაგეგმარება”. CEPF-ის, IBRD-ის, იაპონიის ფინანსთა სამინისტროსა და მაკართურების ფონდის მხარდაჭერით. კონსულტანტი. 

2010 წ. - EBRD ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი. მდგრადი განვითარების კავშირი ,,Ecovision”. მდინარე არაგვის აუზის სტრატეგიულ გარემოსდაცვითი შეფასება.  . ID 24288).  თანამდებობა/საქმიანობა: ექსპერტი-დემოგრაფი

2010 წ. - GTZ, მდგრადი განვითარების კავშირი. დედოფლისწყაროს რაიონში ლანდშაფტური სექტორული განვითარების დაგეგმვისათვის წინაპირობების შექმნა. თანამდებობა/საქმიანობა: სოციალურ-ეკონიმიკური საკითხების ექსპერტი.

2009 წ. - საერთაშორისო პროექტი (დამფინანსებელი WWF; KFW; BMZ. N200365429). ჯავახეთის ტრანსსასაზღვრო ეროვნული პარკის და მისი დამხმარე/ბუფერული ზონის ლანდშაფტური დაგეგმარება. თანამდებობა/საქმიანობა: ექსპერტი-დემოგრაფი.

2006-2009 წ.წ. - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GSNF, საგრანტო ხელშეკრულება N73), ორგანიზაცია: ვ.ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, თსუ - პარტნიორი ორგანიზაცია. პროექტი: საქართველოს ნაციონალური ატლასი. თანამდებობა/საქმიანობა: ძირითადი შემსრულებელი, სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

2007-2008 წ.წ. - KFW, ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, BNF-ისა და WWF-ის ერთობლივი პროექტი. ორგანიზაცია: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პროექტი:  ლანდშაფტური დაგეგმარება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. აჭარა (# 10030848). თანამდებობა/საქმიანობა: ექსპერტი-დემოგრაფი.

2007 წ. - მტირალას ეროვნული პარკის დამხმარე ბუფერულ ზონაში მდგრადი მეტყევეობის ხელშეწყობა. ივლისი-დეკემბერი, (CEPF). ექსპერტი.

2006-2007 წ.წ. - Social policy towards modern family in the context of the transformation of family and marital relations-empirical evidence in two EU and two NIS countries-EU integration and it’s new nearest neighbours. INTAS Ref. No: Nr-1000006-8398. უფროსი მკვლევარი.

2006 წ. - მსოფლიო ბანკის გრანტი – საქართველოს სატყეო სექტორის განვითარებისასთვის (WB, GEF). ორგანიზაცია: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პროექტი: აღმოსავლეთ საქართველოს (ახმეტის, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, გურჯაანის, თეთრიწყაროს, დმანისის, ბოლნისის, მარნეულის, დუშეთის, თიანეთის, ახალგორის, ადიგენის, ახალციხის ასპინძის), ტყიანი ტერიტორიების ლანდშაფტურ – ეკოლოგიური კვლევა, ტყეთსარგებლობის ზონირებისა და დაგეგმარებისათვის (Contract # GSI-11-4/2-4, Lot 11/7,  Lot 11/8).. თანამდებობა/საქმიანობა: ექსპერტი-დემოგრაფი.

2005 წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი – სტუდენტი ახალგაზრდობის დემოგრაფიული ქცევა. (N20.18.04). თემის შემსრულებელი.

2005 წ. - გაეროს მოსახლეობის ფონდის UNFPA გრანტი_,,მხარდაჭერა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ინფორმაციასა და სამსახურებისათვის”. (GEO/00/P01) ინტერვიუერი.

2005 წ. - მსოფლიო ბანკის (WB) სატყეო სექტორის განვითარების პროგრამა. ორგანიზაცია: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გეოგრაფიის მიმართულება. პროექტი: აჭარის რეგიონში სატყეო მიწების ზონირებისათვის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური კვლევები ,,ტყის განვითარების პროექტი” (კონტრაქტი – CSI-11/4.25.05.2005). თანამდებობა/საქმიანობა: ექსპერტი-დემოგრაფი.

2005 წ. - WWF-ისა და  CEPF-ის რეგიონული პროგრამა. ორგანიზაცია: მეცნიერ-ეკოლოგთა ორგანიზაცია ,,კავკასიის ეკოსახლი”. პროექტი: ,,მცირე კავკასიონის დასავლეთ ნაწილის სოციალურ-ეკონომიკური, დემოგრაფიული და გეოეკოლოგიური თავისებურებების ანალიზი დაცული ტერიტორიების დაგეგმარებისათვის”. თანამდებობა/საქმიანობა: ექსპერტი-დემოგრაფი.

2002-2003 წ.წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი - აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის დემოგრაფიული პრობლემები. გრანტის შემსრულებელი.

2003 წ. - მსოფლიო ბანკის (WB) სატყეო სექტორის განვითარების პროექტი - საქართველოს ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური შესწავლა (ბორჯომის რაიონი). ექსპერტი.

2002 წ. - მსოფლიო ბანკის (WB) სატყეო სექტორის განვითარების პროექტი - მდინარე არაგვის აუზის რეგიონის მდგრადი განვითარების მოდელის შემუშავება. ექსპერტი.

2002 წ. - გაერთიანებული ერების მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) პროექტი - მოზარდთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა. ინტერვიუერი.

საქართველოს გაეროს ასოციაციის პროგრამის - მიგრაციის სექტორის რესურს ცენტრი - საქართველოში 1990-იან წლებში მომხდარი პროცესების დახასიათება (ექსპერტი)

2001-2002 წ.წ. - მსოფლიო ბანკის (WB) სატყეო სექტორის განვითარების პროექტი - ტყეების ზონირების ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური გამოკვლევა. (ექსპერტი დემოგრაფი).

2001 წ. - საბერძნეთის გარემოსდაცვის, ფიზიკური დაგეგმარებისა და საზოგადო საქმიანობის სამინისტროს პროექტი - ,,საყოფაცხოვრებო ტოქსიკური და სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენებით წყლის დაბინძურების შემცირების სტრატეგია”. ექსპერტი.

2001 წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი - ოჯახის სოციალურ-დემოგრაფიული პრობლემები 21-ე საუკუნის დასაწყისში (თბილისის მაგალითზე). (ხელმძღვანელი).

1997-1998 წ.წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი - ოჯახის კრიზისი საქართველოში და საოჯახო პოლიტიკის პრინციპები. გრანტის შემსრულებელი.

შ.რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  (საგრანტო ხელშეკრულება 1- 5/86). ორგანიზაცია: ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს ლანდშაფტების კადასტრი და სამხედრო გეოგრაფიული შეფასება გის-მეთოდების გამოყენებით. თანამდებობა/საქმიანობა: პროექტის მენეჯერი.

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:

37 ადგილობრივი და საერთაშორისო (ტალინი, პარიზი, მოსკოვი, ბერლინი) კონფერენციების მონაწილე.

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

93 სამეცნიერო სტატია. მ.შ. 6 მონოგრაფია, 1 სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის.

 

ჯილდოები:

2001 წელს მიენიჭა ღირსების მედალი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

meladzeg@gmail.com