კახეთის მხარის თანამედროვე გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გაჯანსაღების გზები

 

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი