დალი მუმლაძე

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განათლება:

1958-1963  წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა: მეტეოროლოგია-კლიმატოლოგია.

1966-1970  წ.წ. -  ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ასპირანტურა, სპეციალობა: კლიმატოლოგია.

1972 გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატიდისერტაციის თემა - ,,კლიმატის თანამედროვე ცვლილება მთიან რეგიონებში”.

1968-1974  წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი (ინგლისური ენა).

       

სამუშაო გამოცდილება:

2009 წლიდან ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი (მთავარი მეცნიერი)  ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.     

2009  წლიდან ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი. 

2006-2009 წ.წ. - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

2002-2004 წ.წ. - საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან გაეროს ეგიდით შექმნილი გაუდაბნოების პრობლემების შემსწავლელი    ცენტრი, ექსპერტი.

1999-2005 წ.წ. - წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი  ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.     

1996-2002 წ.წ. - საქართველოზე გამავალი საერთაშორისო მნიშვნელობის მილსადენი დერეფნის (Pipline) გარემოზე ზემოქმედების შემსწავლელი კომისია, ექსპერტი.

1995 (UN) წ. - საქართველოში კლიმატის ცვლილების შემსწავლელი ცენტრი, კვლევის  მონაწილე.

1992-1999 წ.წ. - ლექტორი, თბილისის საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სახელმწიფო ინსტიტუტი.

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:

2009 წ. -  Fifth international conference Theme - Hierarchy and Power in the History of Civilization

Report “Role of the Climatic System in the Process of Human Evolution”; (Moscow, Russia, June 23 – 26).

2008 წ. -  საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე - კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში.

მოხსენება: „საქართველოს თერმული ველის ცვლილება კლიმატის გლობალური დათბობის ფონზე”, (თბილისი, საქართველო, 18-19 ნოემბერი).

2008 წ. -  საერთაშორისო კონფერენცია       თემაზე - მთიანი რეგიონების გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები.

მოხსენება: „საქართველოს მყინვართა დინამიკა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე”, (თბილისი, საქართველო, 20-21 ოქტომბერი).

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

1. The Role of the Climatic System in the Process of Human Evolution (Institute of Geography, Tbilisi, Georgia).

Fifth international conference hierarchy and power in the history of civilization (Moscow, June 23 – 26, 2009)

2. საქართველოს თერმული ველის ცვლილება კლიმატის გლობალური დათბობის ფონზე. საერთასორისო კონფერენციის მასალები. ,,კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”. თბ. 2008, გვ. 66-75.

3. The propagation of the horizontal homogeneity of surface air temperature field in mountainous conditions (the case of Georgia), , bulletin of georgian national Academy of Science. New Series, volume 2, N2. april-May-june, 2008, p. 56-58.

4. მყინვართა დინამიკა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია №2 (81), გამომცემლობა ,,უნივერსალი", თბილისი 2008, გვ. 254-260.

5. კლიმატური ცვლილებები და ანთროპოგენეზის პრობლემა. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. ახალი სერია 1 (80) თბ., 2006. გვ. 349-358.

6. ჰავის თანამედროვე ცვლილება საქართველოში. ჰავის განმსაზღვრელი ზოგიერთი პარამეტრის რეჟიმი და მათი ცვალებადობა. თბ., 2006. 177 გვ.

7. The mode of snow cover in Georgia. Journal of the Georgian Geophysical Society. Issue B. Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma. Vol. 8B.  Printed by “LTD GLOBUS”, 2004.

8. თოვლის საფარის ხანგრძლივობა და  მისი ცვლილების დინამიკა საქართველიში. კრებ.: `გეოგრაფია და თანამედროვეობა, გამომცემლობა "მეცნიერება" თბ. 2003, გვ. 175-183.

9. არიდიზაციის პროცესი აღმოსავლეთ საქართველოში, როგორც გლობალური დათბობის ერთ-ერთი გამოვლინება. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები, ტ.21, გვ. .93-99.

10. გლობალიზაცია და მსოფლიოს გლობალური დათბობა. `განვითარება, მეცნიერება, ბიზნესი. #11 (122). 2003.

11. ქვეფენილი ზედაპირის ანთროპოგენური ცვლილებები საქართველოში (უკანასკნელ ათწლეულში). გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები, ტ.21, 2003 გვ. 80-92.

12. გვალვის პრობლემის გეოგრაფიული ასპექტები საქართველოში. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 107, 2002, გვ. 34-38.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

dali.mumladze@tsu.ge