მერაბ გონგაძე

 

 

განათლება:

1986 - გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი.

1974 - თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა: გეომორფოლოგია.

 

სამუშაო გამოცდილება:

1974 - დღემდე ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერ თანამშროემლი.

1998 - დღემდე, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი.

 

შრომები:

2009 - თანამედროვე ეგზოდინამიკური პროცესები მდ. ალაზნის აუზში. აზერბაიჯანის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, XIV ტ.

2009 - მეწყრულ-გრავიტაციული მოვლენები საქართველოში და მათი გეოლოგიური გართულების პრობლემები. აზერბაიჯანის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, XIV ტ.

2009 - Factors Influencing Flood Phenomena in the Central Caucasus River Basins. International Symposium on Floods Methods. Tbilisi. 23-28. Sept. 

2008 - საქართველოს ბუნების საოცრებანი. საბავშვო ენციკლოპედიის IX ტომი-გამომცემლ. "დილა".

2008 - კრიხულის აუზის კარსტი-შრ. კრებული გამომცემლ. "უნივერსალი".

2008 - ეგზოდინამიკური პროცესები ალაზნის მარჯვენა შენაკადების აუზებში (დიდრიყე-თურდოს უბანი)-"შრ. კრებული გამომცემლ. "უნივერსალი".

2008 - გლაციოლოგიური გამოკვლევები მდ. ზოფხიტოს აუზში-"შრ. კრებული გამომცემლ. "უნივერსალი".

2008 - ღვარცოფების როლი მდ. რიონის წყალმოვარდნებში-"შრ. კრებული გამომცემლ "უნივერსალი".

2007 - საქართველოს ბუნების უნიკალური ძეგლები-მომავალი ტურისტული ობიექტები-გამომც."კარტოგრაფი".

2007 - ქ. თბილისის თანამედროვე გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გაჯანსაღების გზებ-შრ. კრებული "სტუ"-ს გამომცემლობა.

2005 - ტექნოგენური რელიეფის განვითარების საფუძვლები და კვლევის ძირითადი მიმართულებები-გამომც."კარტოგრაფი".

 

სამეცნიერო  პროექტები:

2009-2012 - საქართველის ერევნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი N GNSF/ST 08/5-438. „კახეთის მხარის თანამედროვე გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გაჯანსაღების გზები“. მენეჯერი.

2009-2012 - საქართველის ერევნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი N GNSF/ST 08/5-429. “ქვემო ქართლისა და ჯავახეთის ბუნებრივ-რეკრეაციული პოტენციალი: შეფასება და გმოყენების პერსპექტივა“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:

2007 - V რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია - "საქართველოს ბუნების უნიკალური ძეგლები - მომავალი ტურისტული ობიექტები".

2003 - II რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია - "თანამედროვე ეგზოდინამიკური პროცესების კარტირება".

2003 - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის კონფერენცია - "ბუნებაზე ადამიანის ზემოქმედების კვლევის ძირითადი მიმართულებები".

2001 - I რესპუბლიკური მეთოდურ სამეცნიერო კონფერენცია - "ანთროპოგენურად გარდაქმნილი ტერიტორიების გეომორფოლოგიური კარტირება".

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

merabgongadze@ymail.com