მერაბ გონგაძე

 

 

განათლება:

1979-1986 - აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი.

1969-1974 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა: გეომორფოლოგია.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2018-დღემდე - თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერი.

2006-დღემდე - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.
1990-2017 - თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერი.
2006-2010 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლექტორი.
1998-2006 - თსუ-ს სოხუმის ფილიალი, გეოგრაფიის კათედრის მასწავლებელი.
1980-1986 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგიის განყოფილება, მეცნიერ-თანამშრომელი.
1979-1984 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგიის განყოფილება, ინჟინერი და მაძიებელი.
1974-1979 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგიის განყოფილება, ლაბორანტი.


სამეცნიერო
  პროექტები:

2009-2012 - „კახეთის მხარის თანამედროვე გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გაჯანსაღების გზები“. მენეჯერი. საქართველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი N GNSF/ST 08/5-438.

2009-2012 - „ქვემო ქართლისა და ჯავახეთის ბუნებრივ-რეკრეაციული პოტენციალი: შეფასება და გმოყენების პერსპექტივა“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. საქართველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი N GNSF/ST 08/5-429.


კონფერენციებში მონაწილეობა:

2017 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე  გეოგრაფიის პრობლემები“ - „ეგზოდინამიკური  პროცესებისა  და   გეოეკოლოგიური  მდგომარეობის  კვლევის პერსპექტივები  საქართველოში“, აკ.წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტი.
2017 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტურიზმი და ეკოლოგიური პრობლემები“ - „რაჭის  ბუნება,  როგორც  ტურიზმის  განვითარების  რესურსი“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის დეპარტამენტი.
2017 - ნ. ბერუჩაშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილება“ - „საქართველოს რელიეფზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ინტენსივობის შეფასება“, თსუ-ს გეოგრაფიის დეპარტამენტი.
2017 - Всероссийская научно-техническая конференция "Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа" - „Перспективы   исследования экзодинамических процессов и геоэкологического состояния  в Грузии“, г. Ессентуки, РФ.
2016 - სამეცნიერო კონფერენცია „რეგიონული განვითარების პერსპექტივები: სამცხე-ჯავახეთი“ - „რელიეფის ანთროპოგენური ცვლილებები მესხეთში“, თსუ -ს გეოგრაფიის დეპარტამენტი.
2015 - გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის საერთაშორისო კონფერენცია, მიძღვნილი ა. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი - „ბუნებრივი და ანთროპოგენური ფაქტორებით გადაადგილებული მინერალური მასების მოცულობათა თანაფარდობა“, თსუ -ს გეოგრაფიის დეპარტამენტი.
2014 - ვ. ჯაოშვილის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია - „რაჭის ქედის კარსტი და მისი ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალი“, საქართველოს გეოგრაფიული  საზოგადოება.
2013 - გეოგრაფიის ინსტიტუტის 80 წლისთავის საიუბილეო საერთაშორისო კონფერენცია - „მდ. ივრის  ღვარცოფული მარცხენა  შენაკადების მდინარეების  კალაპოტებიდან  ჭარბი  ნატანის ტრანსპორტირება  შავი  ზღვის  სანაპიროზე“, თსუ.
2012 - ლ.მარუაშვილის 100 წლისთავის თსუ-ს გეოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია - „თანამედროვე ეგზოდინამიკური პროცესები ალაზნის მარჯვენა შენაკადების აუზებში“, თსუ.
2011 - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტების პრეზენტაცია - „ქვემო ქართლისა და ჯავახეთის ბუნებრივ-ტურისტული პოტენციალი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.
2010 - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტების პრეზენტაცია - „თანამედროვე გეოეკოლოგიური მდგომარეობა კახეთის მხარეში და მისი გაჯანსაღების გზები“, გეოგრაფიის ინსტიტუტი.
2009 - თანამედროვე ეგზოდინამიკური პროცესები მდ. ალაზნის აუზში. აზერბაიჯანის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, XIV ტ.

2009 - მეწყრულ-გრავიტაციული მოვლენები საქართველოში და მათი გეოლოგიური გართულების პრობლემები. აზერბაიჯანის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, XIV ტ.

2009 - Factors Influencing Flood Phenomena in the Central Caucasus River Basins. International Symposium on Floods Methods. Tbilisi. 23-28. Sept. 

2008 - საქართველოს ბუნების საოცრებანი. საბავშვო ენციკლოპედიის IX ტომი-გამომცემლ. "დილა".

2008 - კრიხულის აუზის კარსტი-შრ. კრებული გამომცემლ. "უნივერსალი".

2008 - ეგზოდინამიკური პროცესები ალაზნის მარჯვენა შენაკადების აუზებში (დიდრიყე-თურდოს უბანი)-"შრ. კრებული გამომცემლ. "უნივერსალი".

2008 - გლაციოლოგიური გამოკვლევები მდ. ზოფხიტოს აუზში-"შრ. კრებული გამომცემლ. "უნივერსალი".

2008 - ღვარცოფების როლი მდ. რიონის წყალმოვარდნებში-"შრ. კრებული გამომცემლ "უნივერსალი".

2007 - საქართველოს ბუნების უნიკალური ძეგლები-მომავალი ტურისტული ობიექტები-გამომც."კარტოგრაფი".

2007 - ქ. თბილისის თანამედროვე გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გაჯანსაღების გზებ-შრ. კრებული "სტუ"-ს გამომცემლობა.

2005 - ტექნოგენური რელიეფის განვითარების საფუძვლები და კვლევის ძირითადი მიმართულებები-გამომც."კარტოგრაფი".

2007 - V რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია - "საქართველოს ბუნების უნიკალური ძეგლები - მომავალი ტურისტული ობიექტები".

2003 - II რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია - "თანამედროვე ეგზოდინამიკური პროცესების კარტირება".

2003 - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის კონფერენცია - "ბუნებაზე ადამიანის ზემოქმედების კვლევის ძირითადი მიმართულებები".
2001 - I რესპუბლიკური მეთოდურ სამეცნიერო კონფერენცია - "ანთროპოგენურად გარდაქმნილი ტერიტორიების გეომორფოლოგიური კარტირება".


სამეცნიერო პუბლიკაციები:

1. ქ. თბილისის თანამედროვე გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გაჯანსაღების გზები. საქართ. ტექნ. უნივერს. ს/გ სექტორის მოამბე. 2000, 7 გვ. 105-113, თანაავტორები: ე.წერეთელი, მ.გაფრინდაშვილი.

2. საქართველოს ბუნებრივი საოცრებანი. საბავშვო ენციკლოპედია, ტ. IX, 2008, 150 გვ., თანაავტორი: კ. წიქარიშვილი.

3. ეგზოდინამიკური პროცესები მდ. დიდრიყესა და თურდოს აუზებში. გეოგრაფიის ინსტ. შრომათა კრებული, ახალი სერია, #2(81), 2008, გვ. 113-118.

4. მდ. კრიხულის აუზის კარსტი. გეოგრაფიის ინსტ. შრომათა კრებული, ახალი სერია, #2(81), 2008, გვ.100-104.

5. ღვარცოფების როლი მდ. რიონის წყალმოვარდნებში. გეოგრაფიის ინსტ. შრომათა კრებული, ახალი სერია, #2(81), 2008, გვ. 19-27, თანაავტორები: რ.გობეჯიშვილი, ლ. ტიელიძე

6. ახალციხის დეპრესიაში მეწყრული პროცესების განვითარების შესახებ. გეოგრაფიის ინსტ. შრომათა კრებული, ახალი სერია, #2(81), 2008,  გვ. 28-34. თანავტორები: ე.წერეთელი, მ.გაფრინდაშვილი.

7. გლაციოლოგიური გამოკვლევები მდ. ზოფხიტოს აუზში. გეოგრაფიის ინსტ. შრომათა კრებული, ახალი სერია, #2(81), 2008, გვ. 128-134, თანაავტორები: ე.წერეთელი, მ.გაფრინდაშვილი.

8. მეწყრულ-გრავიტაციული მოვლენები საქართველოში და მათი გეოლოგიური გართულებები. აზერბაიჯანის გეოგრაფიის ინსტ. შრომათა კრებული, ტ. 14, 2009, გვ. 145-155. თანაავტორი: ე.წერეთელი.

9. Factors Influencing Flood Events In The Central Caucasus River Basins. International Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures. Tbilisi, Georgia, 2009, p. 25-33, თანაავტორი: ე. წერეთელი, რ.გობეჯიშვილი.
10. ეგზოდინამიკური პროცესები ცივი-გომბორის ქედზე და ალაზნის აუზში. ა. ოქროჯანაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი შრომათა კრებული. 2010, თბილისი, გვ. 14-19.

11. რელიეფის ანთროპოგენური ცვლილებები საქართველოში. თსუ-ს გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია,  #3(82), 2011, გვ. 280-288.

12. რელიეფზე ადამიანის ზემოქმედების ძირითადი ტენდენციები საქართველოში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე, ტ. X, 2011, გვ. 74 -82.

13. ლ. მარუაშვილი - მეცნიერი და პედაგოგი. ლ. მარუაშვილის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული, ტ. I, 2012, გვ. 369-374.

14. კახეთის მხარის თანამედროვე გეოეკოლოგიური მდგომარეობა. ლ. მარუაშვილის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული, ტ. II, 2012, გვ. 68-79, თანაავტორი: ე.წერეთელი.

15. რელიეფზე ადამიანის  ზემოქმედების ძირითადი ტენდენციები და შედეგები საქართველოში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ. X, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სერია, 2012, გვ. 132-139.

16. ღვარცოფული მოვლენების რეგულირება და მათი წარმონაქმნების მრავალმხრივი გამოყენება ცივ-გომბორის მოლასური ნალექების მაგალითზე. თსუ გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია, #5(83). თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2013, გვ. 38-43.

17. რაჭის ქედის კარსტი და მისი ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალი. ვ. ჯაოშვილის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენც. შრ. კრებული, #7(84), 2014, გვ. 87-92, თანაავტორები: გ.ხომერიკი, გ.ლომინაძე.

18, Mudflow Phenomena in Eastern Georgia (Kakheti Region) and Their Development Trends Related to Climate Change.  Volume: 3 | Issue: 2 | February 2014 • ISSN No 2277-8179, India, 2014, pp. 193-197, Co-authors: Emil Tsereteli, Nana Bolashvili.

19. თუშეთის გეოეკოლოგიური პრობლემები. საქ. მეცნ. აკადემიის შრ. კრებული “თუშეთი”, 2014, 204-264 გვ., თანაავტორები: ე.წერეთელი, მ.გაფრინდაშვილი.

20. ბუნებრივი და ანთროპოგენური ფაქტორებით გადაადგილებული მინერალური მასების მოცულობათა თანაფარდობა. საერთაშორ. კონფერენციის „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის პრობლ.“-ს შრ. კრებული, #7(85). თსუ, თბილისი, 2015, 76-80 გვ.

21. Ways of Improvment of Agro-ecologocal Conditions of Vine in Inner Kakheti. International Conference “Applied Ecology: Problems, Innovations”, Tbilisi- Batumi, May 7-10, 2015, pp. 48-54, Co-authors: G.Gagua, V. Gogitidze.

22. „რელიეფის ანთროპოგენური ცვლილებები მესხეთში“. სამეცნიერო კონფერენცია „რეგიონული განვითარების პერსპექტივები: სამცხე-ჯავახეთი“-ს მასალები. თსუ, თბილისი 2016, გვ. 108-115.

23. “Javakheti Plateau. New Tourist Area of Republic of Georgia”. Earth Sciences. Special Issue: New Challenge for Geography: Landscape Dimensions of Sustainable Development. Vol. 6, Issue 5-1, 10.11648 /j.earth. October 2017 pp. 1-7. Co-authors: V.Neidze, G.Khomeriki, M.Tutberidze, G.lominadze.

24. „Effective Ways to Improve Agro-Ecological Conditions of Vine – Kakheti Region“. Earth Sciences. Special Issue: New Challenge for Geography: Landscape Dimensions of Sustainable Development. Vol. 6, Issue 5-1, 10.11648/j.earth. October 2017. pp. 8-12. Co-authors: Givi Gagua, Tamara Chichinadze.

25. „ეგზოდინამიკური პროცესებისა და გეოეკოლოგიური მდგომარეობის კვლევის პერსპექტივები  საქართველოში“. აკ.წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტი, ქუთაისი, 2017, გვ. 60-68, თანაავტორი: გ. ლომინაძე.

26. „რაჭის ბუნება, როგორც ტურიზმის განვითარების რესურსი“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტურიზმი და ეკოლოგიური პრობლემები“. ბათუმის შოთა რუსთაველის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის დეპარტამენტი, 2017, გვ. 102-109, თანაავტორი: გ. ლომინაძე.

27. „საქართველოს რელიეფზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ინტენსივობის შეფასება“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილება“  მასალები, 2017, გვ. 89-95.

28. „Перспективы исследования экзодинамических процессов и геоэкологического состояния в Грузии“. Всероссийская научно-техническая конференция "Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа“, 2017 г.

29. „ხიხამთის კირქვული მასივი“. სსუ-ს შრომები. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სერია, ტ. XIV, 2016, გვ. 96-101.

30. „ეგზოდინამიკური პროცესები ალაზნის მარჯვენა შენაკადების აუზებში“. სსუ-ს შრომები. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სერია, ტ. XIV, 2016, გვ. 102-109.

31. სახელმძღვანელო: გეოგრაფიის შესავალი. სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის I კურსის სტუდენტთათვის. გამოცემლობა „ბაგრატიონი“, თბილისი, 2012, 185 გვ., თანავტორი ლ.მზარელუა

უცხო ენები:
ქართული - მშობლიური;
რუსული - კარგად;
ინგლისური - საშუალოდ.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელეფონი: +995 593 22 44 01
merabgongadze@ymail.com