ლევან ტიელიძე

 განათლება:

2007-2009 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრი. სპეციალობით, გეომორფოლოგია-გეოეკილოგია და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკა.

2003-2007 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრი. სპეციალობით, გეომორფოლოგია-გეოეკილოგია და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკა.


სტაჟირება და სამეცნიერო ვიზიტები:

2018 წ. - ციურიხის უნივერსიტეტი, გეოგრაფიის დეპარტამენტი. შვეიცარია.

2017 წ. - ჩრდილოეთ ბრიტანეთის კოლუმბიის უნივერსიტეტი, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს კვლევის ფაკულტეტი. კანადა, ბრიტანეთის კოლუმბია.

2015-2016 წწ. - ჩრდილოეთ ბრიტანეთის კოლუმბიის უნივერსიტეტი, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს კვლევის ფაკულტეტი. კანადა, ბრიტანეთის კოლუმბია.

2015 წ. - მეინის უნივერსიტეტის კლიმატის ცვლილების ინსტიტუტი. გლაციოლოგიის და დისტანციური ზონდირების ლაბორატორია. ამერიკის შეერთებული შტატები, მეინი.

2014 წ. - მეინის უნივერსიტეტის კლიმატის ცვლილების ინსტიტუტი. გლაციოლოგიის და დისტანციური ზონდირების ლაბორატორია. ამერიკის შეერთებული შტატები, მეინი.


პროფესიული ორგანიზაციების წევრობა:

1. მსოფლიო მყინვარების მონიტორინგის ცენტრის (ციურიხი, შვეიცარია) ოფიციალური კორესპონდენტი საქართველოში.

2. საერთაშორისო გლაციოლოგიური საზოგადოების წევრი (კემბრიჯი, გაერთიანებული სამეფო).

3. კრიოსფერული მეცნიერებების საერთაშორისო ასოციაციის ოფიციალური კორესპონდენტი საქართველოში.

4. Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) (კოლორადო, აშშ) რეგიონული ცენტრის წარმომადგენელი კავკასიაში.

5. ევროპის გეომეცნიერებათა კავშირის წევრი (მიუნხენი, გერმანია).
6. ამერიკის გეოლოგიური საზოგადოების წევრი (ბოულდერი, კოლორადო, აშშ).
7. სამთო კარტოგრაფიული კომისიის წევრი (საერთაშორისო კარტოგრაფიული ასოციაცია).

8. მუდმივი მზრალობის საერთაშორისო ასოციაციის წევრი.
9. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს წევრი.


სამუშაო გამოცდილება:   

2018 წლიდან დღემდე - თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

2009-2017 წწ. - თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება, მეცნიერ-თანამშრომელი.

2012-2013 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი. სალექციო კურსი - მყინვართა დინამიკა.

2006-2009 წწ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიისა და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის განყოფილება, ლაბორანტი.


სამეცნიერო გრანტები:

2017-2019 წწ. - კავკასიონის მყინვარების მონიტორინგის ქსელი (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი). ხელმძღვანელი.

2016-2017 წწ. - კავკასიონის მყინვარების ინვენტარიზაცია (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი). ხელმძღვანელი.

2015-2016 წწ. - მყინვარების კვლევების განვითარება საქართველოში (განათლების საერთაშორისო ცენტრი). ხელმძღვანელი.

2014-2016 წწ. - საქართველოს გლაციოლოგიური კატალოგი (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი). მენეჯერი.

2014-2015 წწ. - გლაციოლოგიური კვლევების განვითარება საქართველოში დისტანციური ზონდირების მეთოდის გამოყენებით (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი). ხელმძღვანელი.

2013-2014 წწ. - საქართველოს მყინვარების გლაციო-გეომორფოლოგიური კვლევა თანამედროვე კლიმატის ცვლილების ფონზე (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი). ხელმძღვანელი.

2013 წ. - საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინება კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისათვის (გაეროს განვითარების ორგანიზაცია საქართველოში), მყინვარების მასის ბალანსის შეფასების ექსპერტი.

2012-2013 წწ. - მდინარე თერგის აუზის მყინვარების კვლევა თანამედროვე კლიმატის ცვლილების ფონზე, პალეოგლაციოლოგიური და პალეოგეომორფოლოგიური რეკონსტრუქციები გვიან პლეისტოცენსა და ჰოლოცენში (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი). ხელმძღვანელი.

2010-2013 წწ. - საქართველოს მთიან რეგიონებში გარემოსა და სოციალურ პროცესებს შორის მრავალმხრივი ურთიერთკავშირის ანალიზი. დარგობრივი კვლევა მდგრადი მიწათსარგებლობის, მიწის განვითარებისა და ცხოვრების დონის უზრუნველყოფისათვის (AMES, გერმანია). დამხმარე პერსონალი.

2009-2012 წწ. - მყინვარ ზოფხიტოს მასის ბალანსის მონიტორინგი კლიმატის ცვლილების ფონზე (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი). მენეჯერი.

2007-2009 წწ. - კავკასიაში მყინვარების დინამიკა, კლიმატის ცვალებადობა და მდინარეული ჩამონადენის მოდელირება (INTAS). დამხმარე პერსონალი.

2006-2009 წწ. - საქართველოს ნაციონალური ატლასი (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი). დამხმარე პერსონალი.


კონფერენციებში მონაწილეობა:

02-04. 11. 2018. - International Conference Smart Geography. "Present Glaciers and Their Dynamics in the Caucasus Mountains". Sofia, Bulgaria.

01-05. 10. 2018. - 5th International Conference Debris Flows: disasters, risk, forecast, protection. "Rock-Ice Flows History onto Devdoraki Glacier, Georgian Caucasus". Tbilisi, Georgia.

25. 05. 2016. - XVI Glaciological Symposium. "Georgian Caucasus Glacier Inventory". Arctic and Antarctic Research Institute. St. Petersburg, Russia.

17. 04. 2015. - New England Glaciology Meeteng. "Glaciers Amount and Extent Change over the Last Century, Caucasus Mountains, Georgia". Woods Hole Oceanographic Institution. Woods Hole, Massachusetts, USA.
10. 04. 2015. - Harold W Borns Symposium. "Glacier Change over the Last Century, Caucasus Mountains, Georgia". The University of Maine. Orono, Maine. USA.
23. 10. 2015. - საერთაშორისო კონფერენცია - გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები - ,,კლიმატის ცვლილების გავლენა მყინვარ ჭალაათზე ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში’’. თბილისი, თსუ. 
23. 10. 2015. - საერთაშორისო კონფერენცია - გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები - ,,აფხაზეთის მყინვარების ფართობის ცვლილება ბოლო ერთი საუკუნის განმავლობაში’’. თბილისი, თსუ. 
7. 05. 2015 - საერთაშორისო კონფერენცია - გამოყენებითი ეკოლოგია: პრობლემები სიახლეები - "Dynamic of glaciers in Kodori River basin (Abkhazeti, Georgia) in 1911-2014", თბილისი, თსუ. 

28-11. 2014. - საერთაშორისო კონფერენცია - განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება - ,,კლიმატის გლობალური ცვლილება და საქართველო’’. ქ. გორი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.
28-11. 2014. - საერთაშორისო კონფერენცია - განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება - ,,მყინვარ ჭალაათის დინამიკა 1960-2013 წლებში’’. ქ. გორი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.
31. 01. 2014. - მეორე საფაკულტეტო სამცნიერო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - ,,კავკასიონის ჩრდილოეთ ფერდობის მყინვარების ევოლუცია XX საუკუნის ბოლოს’’, თბილისი, თსუ.

31. 01. 2014. - მეორე საფაკულტეტო სამცნიერო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - ,,მყინვარ ჯანყუათის (ჩრდილო კავკასია) მასის ბალანსი, კლიმატურ ელემენტებთან კავშირში’’, თბილისი, თსუ.

7-9. 11. 2013. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები” - ,,თერგის აუზის მყინვარების გლაციო-გეომორფოლოგიური კვლევა  და გამყინვარების ევოლუცია პლეისტოცენში’’, თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.  

4-11. 07. 2013. - პირველი სტუდენტური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - ,,მდინარე თერგის აუზის მყინვარების გლაციო-გეომორფოლოგიური კვლევა თანამედროვე კლიმატის ცვლილების ფონზე და გამყინვარების ევოლუცია გვიან პლეისტოცენსა და ჰოლოცენში’’, თბილისი, თსუ.

2-4. 05. 2013. - The 2nd International Symposium on Kaz Mountains (Mount Ida) and Edremit. Human - Environment Interactions and Ecology of Mountain Ecosystems - ’’Climate Change of Coastal Zone of the Black Sea on the Background of Global Warming (within the territory of Georgia)’’. Edremit, Turkey.

22-26. 01. 2013. - პირველი საფაკულტეტო სამცნიერო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - ,,ცენტრალური კავკასიონის მყინვარების გლაციო-გეომორფოლოგიური კვლევა თანამედროვე კლიმატის ცვლილების ფონზე და გამყინვარების ევოლუცია გვიან პლეისტოცენსა და ჰოლოცენში (მდ. ზოფხიტურას და მდ. მულხურას აუზების მაგალითზე)’’ თბილისი, თსუ.

7-12. 04. 2013. - EGU general assembly 2013, At Vienna, Austria. Natural hazards in the Greater Caucasus range - risk maps for the Kazbegi and Mleta areas (Georgia).

16-18. 11. 2012. - საერთაშორისო კონფერენცია - განათლება და ინოვაცია - ,,ბუნებრივ-ტურისტული რესურსების გაცნობიერება-გამოყენების ზოგიერთი საკითხი  (ენგურის აუზის  მყინვარები)’’. ქ. გორი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.

16. 11. 2012. - პროფ. ლევან მარუაშვილის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია - ,,მდ. მესტიაჭალის აუზის მყინვარების გლაციო-გეომორფოლოგიური კვლევა’’. თბილისი, საქ. გეოგრაფიული საზოგადოება.

28-30. 09. 2011. - საერთაშორისო კონფერენცია - გარემო და ადამიანი. ,,საქართველოს მყინვარების დინამიკა”. ქ. ქობულეთი ,,Georgia palace hotel’’.

15. 09. 2011. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გარემო და გლობალური დათბობა. ,,კავკასიონის მაღალმთიანი რეგიონის (სტეფანწმინდის რაიონი) რელიეფი და გეოდინამიკური პროცესები”. თბილისი, თსუ.

15. 09. 2011. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გარემო და გლობალური დათბობა. ,,გლაციოლოგიური გამოკვლევები  მყინვარ ზოფხიტოზე  (ცენტრალური კავკასიონი)”. თბილისი, თსუ.

21. 01. 2011. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - კლიმატის ცვლილება და ეკოლოგიური პრობლემები. ,,ცენტრალური კავკასიონის მყინვარების  დინამიკა”. თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.


სამეცნიერო ნაშრომები:

პუბლიკაციები:

1. The Devdoraki Glacier Catastrophes, Georgian Caucasus. Hungarian Geographical Bulletin, 68(1), 21-35. https://doi.org/10.15201/hungeobull.68.1.2.
2. Brief communication: Supraglacial debris-cover changes in the Caucasus Mountains, The Cryosphere Discuss., https://doi.org/10.5194/tc-2018-259, in review, 2019.
16. The Greater Caucasus Glacier Inventory (Russia, Georgia and Azerbaijan), The Cryosphere, doi.org/10.5194/tc-12-81-2018, 2018.

17. Supraglacial debris cover assessment in the Caucasus Mountains, 1986-2000-2014, Earth System Science Data Discuss., doi.org/10.5194/essd-2017-96, 2017.

18. Late Pleistocene and Holocene Glacier Extent in the Georgian Caucasus, Open Journal of Geology, doi:10.4236/ojg.2017.74036, 2017.

19. The Geographic Reference Atlas of Georgia: Basic Principles, Earth Sciences, Vol. 6, Issue 5-1, pp: 56-61. doi: 10.11648/j.earth.s.2017060501.18, 2017.

20. Glacier change over the last century, Caucasus Mountains, Georgia, observed from old topographical maps, Landsat and ASTER satellite imagery, The Cryosphere, 10, 713-725, doi: 10.5194 / tc-10-713-2016, 2016.

21.  First geophysical and shallow ice core investigation of the Kazbek plateau glacier, Caucasus Mountains. Environ Earth Sciences (2016) 75:1488. DOI 10.1007/s12665-016-6295-9.
22. Glaciers Reduction and Climate Change Impact over the Last One Century in the Mulkhura River Basin, Caucasus Mountains, Georgia. 2015. International Journal of Geosciences, Vol. 6, No. 5, p. 465-472.

23. Glaciers Retreat and Climate Change Effect During the Last One Century in the Mestiachala River Basin, Caucasus Mountains, Georgia. 2015. Earth Sciences, Vol. 4, No. 2, p. 72-79. 

24. Glaciers Fluctuation over the Last Half Century in the Headwaters of the Enguri River, Caucasus Mountains, Georgia. 2015. International Journal of Geosciences, Vol. 6, No. 4, p. 393-401.

25. Superficial moraine expansion on the Djankuat Glacier snout over the direct glaciological monitoring period. 2015. Earth Cryosphere, Vol. XIX, No. 1, p. 89-98.

26. A One Century Record of Changes at Nenskra and Nakra River Basins Glaciers, Causasus Mountains, Georgia.  2015. Natural Science,  Vol. 7, No. 3, p. 151-157. 

27. Glaciers Dynamics Over the Last One Century in the Kodori River Basin, Caucasus Mountains, Georgia, Abkhazeti. 2015. American Journal of Environmental Protection. Special Issue: Applied Ecology, Problems, Innovations, Vol. 4, No. 3-1, p. 22-28.
28. Glaciers Amount and Extent Change in the Dolra River Basin in 1911-1960-2014 years, Caucasus Mountains, Georgia, Observed with Old Topographical Maps and Landsat Satellite Imagery. 2015. American Journal of Climate Change. Vol. 4, No. 3, p. 217-225.

29. კლიმატის ცვლილების გავლენა მყინვარ ჭალაათზე ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში. 2015. გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა. გვ. 246-251.
30. აფხაზეთის მყინვარების ფართობის ცვლილება ბოლო ერთი საუკუნის განმავლობაში. 2015. გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა. გვ. 252-258.

31. Climate Change of Coastal Zone of the Black Sea on the Background of Global Warming (within the territory of Georgia). 2013. The 2nd International Symposium on Kaz Mountains (Mount Ida) and Edremit.Human - Environment Interactions and Ecology of Mountain Ecosystems. PROCEEDINGS & ABSTRACTS. p. 124-131. Edremit, Turkey.

32. მდ. თერგის აუზის მყინვარების გლაციო-გეომორფოლოგიური კვლევა  და გამყინვარების ევოლუცია პლეისტოცენში’’, 2013 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია 5 (84). თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა. გვ. 44-47.

33. მდ. მესტიაჭალის აუზის მყინვარების გლაციო-გეომორფოლოგიური კვლევა 2012 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია 4 (83). თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა. გვ. 64-71.

34. ბუნებრივ-ტურისტული რესურსების გაცნობიერება-გამოყენების ზოგიერთი საკითხი  (ენგურის აუზის  მყინვარები) 2012 წ. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის V საერთაშორისო კონფერენციის შრომათა კრებული ,,განათლება და ინოვაცია“. გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’. გვ. 126-131.

35.  გლაციოლოგიური გამოკვლევები მყინვარ ზოფხიტოზე (ცენტრალური კავკასიონი). 2011 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია 3 (82). თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა. გვ. 172-179.

36. Late pleistocene (Wurmian) Glaciations of the Caucasus. 2011, Quaternary glaciations-extend and chronology. Developments in Quaternary Science, Amsterdam, the Nitherlend. p. 141-147.

37. Relief and geodynamic Processes of High Mountainous Regio of Caucasus (Stepantsminda region) 2011 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია 3 (82). თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა. გვ. 154-159.

38. ღვარცოფების როლი მდინარე რიონის წაყალმოვარდნებში. 2008 წ. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია 2 (81). გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’. გვ. 19-27.

39. გლაციოლოგიური გამოკვლევები მდინარე ზოფხიტურას აუზში. 2008 წ. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია 2 (81). გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’. გვ. 490-495.

 

მონოგრაფიები და ატლასები:

1. საქართველოს გეოგრაფიული ატლასი. გამომცემლობა ,,პალიტრა L”. 183 გვ. თბილისი, 2018 წ. (რედაქტორი).

2. Glaciers of Georgia. Geography of the Physical Environment. Springer, Cham. 2017.

3. Modern and old glaciers of Georgia. Publ. House "Samshoblo". 216 pp. Tbilisi, 2016.

4. საქართველოს მყინვარების კატალოგი/Glaciers catalog of Georgia (ორენოვანი/bilingual). Publ. House "Samshoblo". 116 pp. Tbilisi, 2016.

5. საქარველოს მყინვარები. 254 გვ. გამომცემლობა ,,კოლორი’’, 2014 წ.

6. Всё о Тбилиси - Атлас справочник. Изд. "Картография". 68 ст. Тбилиси, 2014.

7. თბილისის ატლასი-ცნობარი. 105 გვ. გამომცემლობა ,,კარტოგრაფია’’. 2013 წ.

8. მყინვარების მონიტორინგი კლიმატის ცვლილების ფონზე. 176 გვ. გამომცემლობა „უნივერსალი’’ 2012 წ.

 

რუკები:

1. Geomorphology. National Atlas of Georgia. pp. 28-29. Franz Steiner Verlag. Stuttgart, Germany. 2018.

2. Glaciers. National Atlas of Georgia. pp. 68-69. Franz Steiner Verlag. Stuttgart, Germany. 2018.

3. Modern and Late Pleistocene Glaciers. National Atlas of Georgia. pp. 70. Franz Steiner Verlag. Stuttgart, Germany. 2018.

4. Glacier Change in the Enguri River Basin. National Atlas of Georgia. pp. 71. Franz Steiner Verlag. Stuttgart, Germany. 2018.

5. მყინვარული რელიეფი. საქართველოს გეოგრაფიული ატლასი. გვ. 44-45. გამომცემლობა ,,პალიტრა L”. თბილისი, 2018 წ.

6. ალპინიზმი. საქართველოს გეოგრაფიული ატლასი. გვ. 156-157. გამომცემლობა ,,პალიტრა L”. თბილისი, 2018 წ.

7. საქართველოს ორო-ჰიდროგრაფიული რუკა - მასშტაბი 1:500 000, გამომცემლობა ,,კარტოგრაფია’’. თბილისი, 2014 წ.

8. მდ. თერგის აუზის თანამედროვე და ვიურმული პერიოდის მყინვარების რუკა - მასშტაბი 1:100 000, გამომცემლობა ,,ბენე’’. თბილისი, 2013 წ. 

9. საქართველოს პოლიტიკურ ადმინისტრაციული რუკა - მასშტაბი 1:500 000,  1:600 000,  გაგმომცემლობა "კარტოგრაფია". თბილისი, 2013 წ.

10. საქართველოს ფიზიკური რუკა - მასშტაბი 1:500 000,  გაგმომცემლობა "კარტოგრაფია". თბილისი, 2013 წ.

11. საქართველოს ფიზიკური რუკა - მასშტაბი 1:600 000,  გაგმომცემლობა "კარტოგრაფია". თბილისი, 2012 წ.

12. ოროგრაფია. საქართველოს ეროვნული ატლასი. გვ. 41-43. გამომცემლობა "კარტოგრაფია". თბილისი, 2012 წ.

13. ფერდობების ექსპოზიცია. საქართველოს ეროვნული ატლასი. გვ. 44. გამომცემლობა "კარტოგრაფია". თბილისი, 2012 წ.

14. თანამედროვე და ზედაპლეისტოცენური (ვიურმული) მყინვარები. საქართველოს ეროვნული ატლასი. გვ. 91. გამომცემლობა "კარტოგრაფია". თბილისი, 2012 წ.

15. ბუნების ძეგლები. საქართველოს ეროვნული ატლასი. გვ. 123. გამომცემლობა "კარტოგრაფია".

თბილისი, 2012 წ.


ექსპედიციები:

2003-2018 წწ. - საქართველოს ყველა რეგიონი (დროებით ოკუპირებული რეგიონების გარდა).

2017 წ. - კლდოვანი მთები, კანადა.

2014 წ. - კავკასიონის ჩრდილოეთ ფერდობი, ყაბარდო-ბალყარეთი, რუსეთი.

 

სტიპენდიები და ჯილდოები:

2017-2021 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტიპენდიანტი (დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილება).

2017 წ. - საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებში მოღვაწე 2017 წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერი.

2016 წ. - წინანდლის პრემიის ლაურეატი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დარგში.

2014 წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედალი.

 

ენები:

ქართული

ინგლისური

რუსული

 

ოფიციალური ვებგვერდები:

https://scholar.google.ch/citations?user=PbWbMtQAAAAJ&hl=de

https://www.researchgate.net/profile/Levan_Tielidze

https://glaciologygeorgia.wordpress.com/people/

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

tielidzelevan@gmail.com

მობ: +995 599 395-915