გიორგი დვალაშვილი

 


განათლება:

2005 წ. - გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი, დისერტაცია ,,ზემო იმერეთის რელიეფის ანთროპოგენური ტრანსფორმაცია“

1999-2002 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ისნტიტუტი, გეომორფოლოგია და ევოლუციური გეოგრაფიის სპეციალობის ასპირანტურა.

1997-1999 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის სპეციალობით, მაგისტრ

1993-1997 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის გეოგრაფიის სპეციალობით, ბაკალავრი.

სამუშაო გამოცდილება:   

2009 წლიდან დღემდე თსუ-ს ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი.

2009 წლიდან დღემდე თსუ-ს ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერი.

2006-2009 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიისა და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის განყოფილების გამგე.

2004-2009 წ.წ. - თსუ-ს მოწვეული მოწვეული პედაგოგი

 

ექსპედიციები:

2003-2012 წ.წ. საქართველოს ყველა რეგიონი (დროებით ოკუპირებული რეგინების გარდა).

2009 წ. - ირანი.

2008-2011 წ.წ. - სომხეთი.

2007-2012 წ.წ. - თურქეთი.

2006-2012 წ.წ. - აზერბაიჯანი. 

 

სამეცნიერო  გრანტები:

2009-2011 წ.წ. -კახეთის მხარის თანამედროვე გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გაჯანსაღების გზები #GNშF/შთ 08/5-438,საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. შემსრულებელი (ძირითადი) გის-სპეციალისტი, გეომორფოლოგი.

2009-2010 წ.წ. - სამეცნიერო-პოპულარული ლექციები საჯაროს სკოლებისათვის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ხელმძღვანელი.

2006-2009 წ.წ. - საქართველოს ნაციონალური ატლასი (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი). დამხმარე.

2005 წ. - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური შესწავლა ტყეთსარგებლობის ზონირებისა და დაგეგმარებისათვის  ,,მსოფლიო ბანკის ( GEF) სატყეო სექტორის განვითარების პროექტი,  გეომორფოლოგი.    

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:

2011 წ. - Непрерывное географическое образование:  новые технологии в системе высшей и средней школы    ,,Трансформация антропогенного рельефа и  комплексная географическая  исследования на примере Верхнее Имеретинского плато (Грузия) Гомель, Беларусь, 21-2. апреля 2011 г.

2009    - Географические проблемы обеспечения Экологической безопасност природно-хозяйственных систем. ,,Оползнего-гравитационные явления в Грузии и проблемы геологической отложений“ Баку . Азербайджан.

2009 წ. - Floods modern methods of control measures. ,,Factors Influencing flood events in the central caucasus river basins. Tbilisi,. Georgia

2008 წ. - საერთაშორისო კონფერენცია ,,მთიანი რეგიონების აქტუალური პრობლემები". თბილისი, გეოგრაფიის ინსტიტუტი.  

2007 წ. - Прикладные вопросы географии и геологии горных областей Альпийско гималайского пояса. Геодинамические процессы в Грузии в начале XXI столетия кризисы и проблемы их решения. Ереван, Армения.

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

პუბლიკაციები: საერთო რაოდენობა - 31.

 

მონოგრაფიები:

1. ,,თურქეთი „ ( გეოგრაფია, კულტურული მემკვიდრეობა, ტურიზმი)  თანაავტორი გ. ტაბატაძე ,,უნივერსალი“, თბილისი, 2011,  გვ.310.

2. ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტი (გეოგრაფიულ-ტურისტული ექსკურსი)“ გამომცემლობა ,,თბილისი“, 2010, გვ.196.

3. ,,ჭიათურა (ტურისტულ-გეოგრაფიული დახასიათება) ,,უნივერსალი“, თბილისი, 2010, გვ.296.

4. ,,ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის რელიეფი და გეოეკოლოგიური მდგომარეობა. „ გამომცემლობა ,,თბილისი“ 2009,  გვ.180.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

dvalageo@yahoo.com