კუკური წიქარიშვილი

 

 

განათლება: 

1984 წ. - გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი. სადისერტაციო თემა: "საქართველოს კარსტული მღვიმეების კლიმატი მათ მორფოლოგიასა და რეგიონის ლანდშაფტურ თავისებურებებთან დამოკიდებულებით".

1979-1983 წ.წ. - სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

1968-1973 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

1982 წ. - დღემდე თსუ-ის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი.

1979-1982 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის უფროსი ინჟინერი.

1977-1979 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ინჟინერი.

1973-1977 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის უფროსი ლაბორანტი.

 

ექსპედიციები:

1973 წლიდან დღემდე საქართველოს კარსტული ზოლის დაბალი, საშუალო და მაღალმთიანი კირქვული მასივების შემსწავლელი 50-მდე სპელეოლო¬გიური და ბუნების სტიქიური მოვლენების შემსწავლელი სამეცნიერო ექსპედიციების მონაწილე.

 

სამეცნიერო გრანტები:

2012-2015 წ.წ. - საქართველოს კარსტული მღვიმეების უხერხემლო ცხოველთა ბიომრავალფეროვნება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

2011-2013 წ.წ. -  კარსტული მღვიმეების გამოკვლევები და ადგილობრივი მოსახლეობის განათლება მღვიმეების კონსერვაციისათვის ჭიათურისა და წყალტუბოს რაიონებში (იმერეთის რეგიონი, საქართველო). რუფორდის მცირე გრანტი (დიდი ბრიტანეთი).

2009-2012 წ.წ. - კახეთის თანამედროვე გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გაჯანსაღების გზები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

2009-2012 წ.წ. - ქვემო ქართლისა და ჯავახეთის ბუნებივ ტურისტული პოტენციალი: შეფასება და გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

2006-2009 წ.წ. - წყალტუბოს (ყუმისთავის) მღვიმური სისტემისა და მიმდებარე სპელეოობიექტების კვლევა და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

2004-2005 წ.წ. - ზემო იმერეთის პლატოს კარსტული მღვიმეების კვლევა და მათი გამოყენება რეკრეაციული მიზნებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. 

2002-2003 წ.წ. - რაჭისა და წყალტუბოს კირქვული მასივების მღვიმეები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. 

2000-2001 წ.წ. - საქართველოს კარსტული მღვიმეები ტურიზმის სამსახურში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. 

1999-2000 წ.წ. - ბზიფის კირქვული მასივის კარსტი და მღვიმეები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. 

1997-1998 წ.წ. - არაბიკის კირქვული მასივის მღვიმეები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი.

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:

2011 წ. - 50th Aniversary of Akhali Athoni Cave Discovery. Ivane Javakhishvili Tbilisi State Universitity Vakhushti Bagrationi Institute of Geography,  Collected Papers, new series #3 (82), `Environment and Global Warming”, Proceedings of International Conference. Dedicated To The 100th Birthday Anniversary of Academician Feofan Davitaya, pp.230-236.

2011 წ. - On Problem of Calculation of Condensation Moisture in The Caves. Ivane Javakhishvili Tbilisi State Universitity Vakhushti Bagrationi Institute of Geography, Collected Papers, new series #3 (82), `Environment and Global Warming”, Proceedings of International Conference. Dedicated To The 100th Birthday Anniversary of Academician Feofan Davitaya, pp.226-229.

2008 წ. - Климатические, аэроионизационные и радиологические характеристики курортно-туристического комплекса г. Цхалтубо // Климат, природные ресурсы, стихийные катастрофы на Южном Кавказе. Мат-лы Междунар. Конференции. С. 31-40 Climatic, Aero- ionizing and Radiological Characteristics of the Health Resort - Tourist Complex of Tskaltubo City. Papers of the International Conference, Transactions of the Institute of Hydrometeorology, vol. 115, p. 31-40.

1990 წ. - Антропогенные причины активизации процессов экзоморфогенeза на территории Грузии // Геоэкология: региональные аспекты. Мат-лы к IX съезду Географического общества СССР. Л., С. 145-146.

1989 წ. - Основные спелеологические Черты Б. Кавказа. Проблемы комплексного изучения карста горных стран // Сб., мат-лов Международн. симпозюма спелеологов, Тбилиси-Цхалтубо-Сухуми, 5-12.Х. 1987, Тб., с. 49-53.

1989 წ. - Спелеоклимат и его практическое значение в интересах народного хозяйства. 10-th Internftional Congress jf Speleology, Budapest – Hungary.

1989 წ. - Климат и спелеогенез в горах. // 10-th Internftional Congress jf Speleology, Buda­pest – Hungary.1988 წ. - Некоторые закономерности формирования кальцитовых оолитово-пизоли­товых конкреции в карстовых полостях Грузии. International symposium on physical, chemical and hydrological research of karst. Kosice, Czechoslovakia, May 10-15, 1988, p. 21-24. 9. Климатимческие аспекты проявление карстовых процессов в горах (на при­мере карста Грузии). International symposium on physical, chemical and hydrological research of karst. Kosice, Czechoslovakia, May 10-15, p. 112-115.

1988 წ. - kavkasioni - klasikuri karstul-speleologiuri raioni dedami­wa­ze // speleologTa me-9 saerTaSoriso kongresi, espaneTi, barselona,

1987 წ. - Зональные особенности интенсивности карстовых процессов (на примере карс­товой провинции Зап.Грузии) // Экзогенные процессы окружающей среды», Казань,

1982 წ. - Перспективы спелеологических исследований Б. Кавказа // Тез. Доклад. Всесоюзн.спелеолог.конференции, М.

1982 წ. - Микроклиматические особенности карстовых полостей Грузии. Там-же, М.,

1981 წ. - Микроклиматические черты горных карстовых полостей Грузии // Тез.доклад. Кунгурской научно-техн.конф., «Аккумуляция зимнего холода в горных породах и его использование в народном хозяйстве», Пермь, с.14-15.

1981 წ. - Микроклиматические особенности карстовых полостей Грузии // Европейска регионална конференция по спелеология. София, том  II, с. 388-390.

1978 წ. - Перспеттивы использования карстовых пещер Грузии в качестве экскурсионных объектов // Всесоюзн. cовещ. «Исследование карстовых пещер в целях использования их в качестве экскурсионных объектов», Тезисы докдадов, Тб,. с.93-94.

1978 წ. - Спелеологическая изученность Грузинской ССР. Там-же, Тб., с. 208-210.


სამეცნიერო ნაშრომები:

2  მონოგრაფია, 1 ბროშურა, 115 სამეცნიერო სტატია, მათ შორის 30-ზე მეტი - სპელეოლოგთა საკავშირო (პერმი, 1981; მოსკოვი, 1982, 1990; კიევი, 1987; სანქტ-პეტერბურგი, 1990 და სხვ.) და საერთაშორისო (ბარსელონა, 1985; თბილისი, 1987; კოშიცე, 1988; სოფია, 1990 და სხვ.) სიმპოზიუმებისა და კონგრესის მასალებში.


პროფესიონალურ ორგანიზაციებში მონაწილეობა:

საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოების წევრი;
საქართველოს ეროვნული სპელეოლოგიური საზოგადოების წევრი;
საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების ბუნების ძეგლებად გამოცხადების შემსწავლელი კომისიის წევრი.


საკონტაქტო ინფორმაცია:

kukuritsikarishvili@ymail.com

სამუშაო გამოცდილება