გიორგი გელაძე

 

განათლება:

1992-1997, ქ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინჟინერ-ჰიდროლოგი 

 

სამუშაო გამოცდილება:

1. 2006 -მიმდინარე, მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავებისა და ბაზების ფორმირების სამმართველოს უფროსი, სივრცული ინფორმაციის დეპარტამენტი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

2. 2004-2006, გეოსაინფორმაციო სამმართველოს უფროსი, გეოსაინფორმაციო სამმართველო, საქნაპირდაცვა

3. 2003-2005, ექსპერტი/ჰიდროლოგი,  საქართველოს საერთაშორისო ნავთობის კორპორაცია

4. 2001-2004, წამყვანი სპეციალისტი, მორფოდინამიკის განყოფილება, საქნაპირდაცვა

5. 1997-2006, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, კარსტოლოგია-სპელეოლოგიის განყოფილება, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი

 

პუბლიკაციების რაოდენობა:

17 მათ შორის უკანასკნელ ხუთ წელიწადში: 9


უკანასკნელ ხუთ წელიწადში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების ჩამონათვალი :

1. 2008 საქართველოს მტკნარი წყლის რესურსული პოტენციალი და მენეჯმენტი ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ.#115, თბილისი

2. 2008 წყლის რესურსების სააუზო მართვა ვახუშტი ბაგრატიონის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია # 2(81), თბილისი

3. 2006 საქართველოს წყლის რესურსების გეო-საინფორმაციო სისტემა ვახუშტი ბაგრატიონის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია # 1(80), თბილისი

4. 2006 წყალდიდობები და წყალმოვარდნები საქართველოს კარსტულ მღვიმეებში ვახუშტი ბაგრატიონის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია # 1(80), თბილისი

5. 2006 საქართველოს სპელეოლოგიური გამოკვლევების უმთავრესი შედეგები ვახუშტი ბაგრატიონის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია # 1(80), თბილისი

6. 2004 Крупнейщая карстовая полость Имеретии – Цხалтубская пещерная система  «Пещеры» , г.Пермь


სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 

1. 2005-2008 GISის  (გეორგაფიული საინფორმაციო სისტემა) სპეციალისტი შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელი. ევრო გაერთიანების მე-6 ჩარჩო პროგრამა ევრო გაერთიანება

2. 2006-2008 ძირითადი შემსრულებელი წყალტუბოს (ყუმისთავის) უნიკალური მღვიმური სისტემისა და მიმდებარე სპელეოობიექტების კვლევა და მათი სამეურნეო გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი


საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა 
 
1. 2008 საერთაშორისო კონფერენცია :მთიანი რეგიონების გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები" წყლის რესურსების სააუზო მართვა თბილისი

2. 2008 კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში საქართველოს მტკნარი წყლის რესურსული პოტენციალი და მენეჯმენტი თბილისი