დავით ქართველიშვილი

 

განათლება:

1987-1989 - გეოფიზიკის ინსტიტუტის მაძიებელი გეოფიზიკა ფიზიკურ-მათემატიკურ მეცნიერებათა  კანდიდატი.

1980-1985 - ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  გეოფიზიკა.  ფიზიკოსი.

 

შესაბამისი სამუშაო გამოცდილება:

2006-დღემდე - უფროსი მეცნიერ -თანამშრომელი. გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიისა და კარტოგრაფია-გეოინფორმაციის განყოფილება, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

1998-2006 - ინჟინერი, ჰიდროლოგიისა და გეოსაინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილება,  ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

2001-2002 - განყოფილების გამგე,  პროგრამირების განყოფილება, საქენერგოს გამოთვლითი ცენტრი.

1993-2001 - პროგრამისტი,  პროგრამირების განყოფილება, საქენერგოს გამოთვლითი ცენტრი.

 

პუბლიკაციები:

პუბლიკაციების საერთო რაოდენობა - 20, მათ შორის:

2007, ГИС - Основа Управления Водными Ресурсами.  Из-во Ереванского Университета. 

2006, საქართველოს წყლის რესურსების გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა.  

2005, ГИС бассейна реки Арагви. Москва, ARCREVIEW. 

2002,  საქართველოს ფიზიკური რუკა (1:800 000). „ბაკურ სულაკაური“. 

2002, Geo-Information Technologies - Basis of Drawing Maps in the Mountainous Countries. Nepal,  Kathmandu. 

2001, Геоинформационные технологии - основа картографирования горных стран, Киев.  

2001.  გეოგრაფიული საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტში.  თბილისი, "მეცნიერება". 

2000, გეოსაინფორმაციო ტექნოლოგიები-მთიანი ქვეყნების კვლევის საფუძველი თბილისი, "მეცნიერება". 

 

სამეცნიერო  პროექტები:

2006-2008 - ძირითადი შემსრულებელი, "საქართველოს ნაციონალური ატლასი", საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. 

2005 -  რუკის თანაავტორი, “საქართველოს ფიზიკური რუკა (1:600 000)”, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გრანტი. 

2005 - რუკის თანაავტორი, “კავკასიის ფიზიკური რუკა (1:1 300 000)”, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გრანტი. 

2003-2005 - ძირითადი შემსრულებელი,” საქართველოს ჰიდროლოგიური საინფორმაციო სისტემის შექმნა”,  საქართველოს  მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. 

2001-2003 - ძირითადი შემსრულებელი, “საქართველოს მდინარეთა ჩამონადენის რესურსული პოტენციალი და მისი ინტეგრირებული მართვის საფუძვლები”, საქართველოს  მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. 

2001-2002 - ძირითადი შემსრულებელი, "მდ.არაგვის აუზის გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემის შექმნა", კავკასიის რეგიონალური ეკოლოგიური ცენტრის გრანტი. 

1997-2000 - ძირითადი შემსრულებელი, “საქართველოს რეგიონების (აჭარა, სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა-მთიანეთი) გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემისა და ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ბაზების შექმნა”,  საქართველოს  მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. 

 

უცხო ენების ცოდნა 

ინგლისური; რუსული