თამაზ ყარალაშვილი

 განათლება:

1990 წ. -  გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. წყლის რესურსები და ჰიდროქიმია.

1978-1983 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხმელეთის ჰიდროლოგია. ინჟინერ-ჰიდროლოგი.

 

სამუშაო გამოცდილება

2009 წლიიდან დღემდე თსუ-ის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი.

2007-2009 წ.წ. - მთავარი სპეციალისტი შრომის უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ეკოლოგიის სამსახური სს „მადნეული“

2005-2007 წ.წ. - სამსახურის უფროსი ეკოლოგიის სამსახური სს „მადნეული“

2000-2004 წ.წ. - ეკოლოგიის ექსპერტი სს „მადნეულის“ ადმინისტრაცია სს „მადნეული“

1997-2005 წ.წ. - სამსახურის უფროსი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამსახური ქვემო ქართლში პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატი

1984-1999 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ჰიდროლოგიის განყოფილება 


ექსპედიციები:

1981-2010 წ.წ. - ცენტრალური კავკასიონის მყინვარები.

 

სამეცნიერო გრანტები:

2009-2012 წ.წ. - მყინვარ ზოფხიტოს მასის ბალანსის მონიტორინგი კლიმატის ცვლილების ფონზე. (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი). დამხმარე.

2010-2011 წ.წ. - Climate Change and Sustainable Development with the Emphasis on the Southern Caucasus. the U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF). გლაციოლოგი.

2010 წ. - ჯვრის წყალსაცავის გავლენა გარემოს ბუნებრივ პირობებზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი. ექსპერტი-ჰიდროლოგი, სამეცნიერო ჯგუფის ხელმძღვანელი.

2003 წ. - ქვემო ქართლის საინფორმაციო სისტემა. ქვემო ქართლში პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის ფონდი. ძირითადი შემსრულებელი 


კონფერენციებში მონაწილეობა:

1990 წ. - საკავშირო გლაციოლოგიური სემინარი ცენტრალური კავკასიონის მდინარეების მყარი ჩამონადენის ფორმირების კანონზომიერებები.  მოსკოვი

1987 წ. -  საკავშირო გლაციოლოგიური სემინარი მდ.ადიშჭალას აუზში ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების შედეგები. მოსკოვი

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

1. ჯვრის წყალსაცავის გავლენა ზოგიერთ მეტეოროლოგიურ ელემენტზე. 2011. საერთაშორისო კონფერენცია „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, თბილისი, გვ. 38-40.

2. Management of Water Resources of Georgia. 2011. International Symposium on Kazdaglari (Mount Ida) and Edremit, IKES 2011, Izmir, Turkey, p. 595-598.

3. საქართველოს თოვლ-ყინულოვანი მღვიმეები და ბუნებრივი საყინულეები.  2010. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, # 7-9, გვ. 28-35.

4. კახეთის წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენების პრობლემები კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილებების ფონზე. 2010. ვახუშტი ბაგრაიტონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები, ახალი სერია 3(82),  თბილისი, გვ.247-251.

5. Flood Predicting by the Theory of  Recognizing Images. 2009. Water Management Institute, collected papers, Tbilisi, Georgia pp. 46-52.

6. მყინვარული ჩამონადენის ფორმირება ცენტრალური კავკასიონის მდინარეთა აუზებში. 1997. ვახუშტი ბაგრაიტონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის საფონდო მასალები, 66 გვ.

7. მყინვარული საზრდოობის მდინარეთა მყარი ჩამონადენის ფორმირების მექანიზმი ცენტრალურ კავკასიონზე. 1991. შემაჯამებელი რესპუბლიკური სამეცნიერო სესია, მიძრვნილი აკად. თ. დავითაიას დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი.  საქართველო.თბილისი,გამომც. „მეცნიერება“, გვ. 41–43.

8. ცენტრალური კავკასიონის სამხრეთ ფერდობის თოვლისა და ყინულის რესურსების შესწავლა. 1990. ვახუშტი ბაგრაიტონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის საფონდო მასალები. 18 გვ.

9. მდ. რიონის აუზის მყინვარების  რეჟიმის ჰიდრომეტეოროლოგიური შესწავლა ექსპერიმენტალური მონაცემებით, მდ. ბუბისწყლის აუზის მაგალითზე. 1990. ვახუშტი ბაგრაიტონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის  საფონდო მასალები, 93 გვ.

10. კომპლექსური გლაციოლოგიური კვლევები სვანეთში 1986 წელს. 1989. МГИ (Материалы гляциологических исследований), вып.66, с. 52-59.

11. მყინვარული მდინარე ადიშურას მყარი ჩამონადენის ფორმირება და რეჟიმი. 1989. МГИ (Материалы гляциологических исследований), вып.67, с. 210-212.

12. მდ. ადიშურას თხევადი და მყარი ჩამონადენის ფორმირების შესახებ სააბლაციო პერიოდში.  1989.  ვახუშტი ბაგრაიტონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიის თეზისები, თბილისი, გვ. 41-42.

 

მონოგრაფია:

მყინვარი თბილისა (გლაციო-ჰიდრომეტეოროლოგიური კვლევები). 1986, საქართველო, თბილისი, გამომც. „მეცნიერება“, 116გვ.


პროფესიულ ორგანიზაციებში მონაწილეობა:

საქართველოს ალექსადრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოების წევრი.


საკონტაქტო ინფორმაცია:

karalash60@mail.ru