რუკები

 

01/05/2010
საქართველოს ფიზიკური რუკა. მასშტაბი 1:1 500 000, ქართულ და ინგლისურ ენებზე
01/05/2010
საქართველოს პოლიტიკური  რუკა, მასშტაბი 1:1 500 000, ქართულ და ინგლისურ ენებზე